Розпочав свою роботу міський кабінет профорієнтації

З 1 вересня 2014 року в Славутичі на базі Центру професійного розвитку розпочав свою роботу кабінет профорієнтації. Кабінет проводитиме систему заходів, спрямованих на забезпечення активного, свідомого професійного самовизначення, засвоєння учнями знань про соціально-економічні й психофізіологічні основи вибору професії.

 

Професійна орієнтація виступає одним із пріоритетних напрямків у формуванні кадрової політики держави та досягненні продуктивної зайнятості населення. Проте, за даними Державної служби зайнятості в Київській області, спостерігається збільшення дисбалансу між попитом і пропозицією робочої сили у професійно-кваліфікаційному і кількісному вимірах.

Має місце перенасиченість ринку праці спеціалістами економічного та юридичного напрямків. У той же час існує потреба у спеціалістах інженерно-технічних напрямів, а також кваліфікованих робітниках, зокрема операторах верстатів з програмним керуванням, токарях, фрезерувальниках, електромонтерах, електрозварювальниках, лаборантах з обслуговування комп’ютерної техніки та інших. Така ситуація на ринку праці обумовлена рядом чинників, серед яких, у першу чергу, відсутність єдиної стратегії кадрової політики та профорієнтаційної роботи, відсутність системи прогнозування потреб у фахівцях різних галузей, стихійність, неконтрольованість та епізодичність формування професійного самовизначення учнівської молоді, спрямованість професійної орієнтації учнів не на потреби економіки, а на ажіотажний попит на певні спеціальності та одержання лише вищої освіти. Така ситуація призводить до того, що після закінчення навчання молодим спеціалістам не гарантується працевлаштування і значна частина випускників стають безробітними. Також істотно погіршується ситуація із забезпеченням підприємств та організацій кваліфікованою робочою силою.

Професійна дезорієнтація школярів сприяє формуванню невпевненості у власному професійному майбутньому. У той же час професійно-кваліфікаційний дисбаланс на ринку праці загрожує гальмуванням ринкових перетворень в економіці країни та області. Тільки системна, комплексна і цілеспрямована профорієнтаційна робота із залученням роботодавців, навчальних закладів, Державної служби зайнятості є найбільш дієвим засобом запобігання молодіжному безробіттю та формування у молоді мотивації до праці, усвідомленого вибору професій, що сприяє адаптації в суспільстві та самореалізації в житті.

З 1 вересня 2014 року в Славутичі на базі Центру професійного розвитку розпочав свою роботу кабінет профорієнтації. Кабінет проводитиме систему заходів, спрямованих на забезпечення активного, свідомого професійного самовизначення, засвоєння учнями знань про соціально-економічні й психофізіологічні основи вибору професії. Одним із наважливіших завдань у роботі кабінету буде сприяння свідомому професійному вибору кожного учня на основі співставлення індивідуальних інтересів і запитів та потреб ринку праці.
Зміст й етапи профорієнтаційної роботи кабінету можна умовно поділити на чотири етапи. На кожному з етапів реалізуються всі компоненти професійної орієнтації (інформація, діагностика, консультація, відбір, виховання, розвиток, адаптація).

І. Початковий (пропедевтичний) етап: дошкільний вік, 1-4 класи

Він передбачає:
• ознайомлення дітей зі світом професій;
• формування поваги до праці та працівників;
• емоційно-забарвленого позитивного ставлення до різних видів трудової та професійної діяльності;
• інтересу до пізнання своєї особистості;
• діагностику задатків, створення умов для реалізації здібностей дітей;
• проведення консультацій з батьками;
• формування початкових загально-трудових умінь та навичок, здатності до взаємодії з іншими в процесі діяльності;
• виховання загальної культури праці шляхом залучення до посильних видів трудової діяльності.
Результат – сформоване позитивне ставлення молодших школярів до себе, суспільства і трудової діяльності.

ІІ. Пізнавально-пошуковий етап: 5-7 класи

Передбачає:
• формування ціннісних орієнтацій, мотивації самопізнання, установки на власну активність у професійному самовизначенні та оволодінні професійною діяльністю;
• систематичне ознайомлення з поширеними професіями;
• формування умінь самооцінки, самоаналізу з метою усвідомлення власної професійної спрямованості;
• консультування відносно вибору профілю подальшої освіти та трудової діяльності (навчальних закладів, факультативів, спецпредметів, гуртків, секцій); • створення умов для розвитку здібностей у різних видах трудової (та наближеної до професійної) діяльності;
• формування загальнотрудових умінь.
Результат – визначення власних можливостей та інтересів до майбутньої професійної діяльності.

ІІІ. Базовий (визначальний) етап: 8-9 класи

Передбачає:
• вивчення наукових основ вибору професії (класифікаційних ознак професій, їх вимог до людини, основних професійно-важливих якостей, правил вибору професії);
• оволодіння методиками самопізнання, самооцінки, розвитку індивідуальних професійно-важливих якостей;
• формування уміння співставляти вимоги професій з власними можливостями та кон’юнктурою ринку праці;
• створення умов для професійної проби в різних видах професійної (чи наближеної до професійної) діяльності;
• консультування відносно вибору професії та закладу професійної освіти. Результат – вибір напряму (профілю) продовження освіти в старших класах або закладі професійної освіти для продовження навчання та одержання робітничої професії.

IV. Етап профільного або професійного навчання: 10-11класи

Передбачає:
• оволодіння професійними знаннями, уміннями, навичками;
• адаптацію до навчального закладу і нового соціального статусу;
• формування професійної мобільності, професійних інтересів, готовності до продовження професійної освіти і самовдосконалення;
• розвиток професійно важливих якостей;
• уточнення подальших професійних планів і професійної перспективи. Результат – сформованість у випускників навчальних закладів стійкої мотивації до трудової діяльності, свідомий вибір майбутньої професії кожним учнем. Основними формами роботи кабінету профорієнтації є:
– дискусії;
– тренінги;
– «круглі столи»;
– консультування батьків;
– робота з випускниками школи, студентами вищих навчальних закладів;
– виставки-перегляди;
– екскурсії.

Отже, лише системна, комплексна профорієнтаційна робота є найбільш дієвим засобом формування у молоді усвідомленого вибору професій. Маємо надію, що новостворений кабінет профорієнтації допоможе правильно зробити цей вибір. Ми працюємо з 9.00 до 17.00 (з понеділка по п’ятницю) в Центрі професійного розвитку м. Славутич, вул. 77-ї Гвардійської дивізії, 3, кабінет 306 (3-й поверх), тел. 2-14-98. Детальна інформація про роботу кабінету на веб-сайті http://cpr-slavutich.at.ua/

Інна МИРОНЕЦЬ,
методист з профорієнтаційної роботи
Центру професійного розвитку